Aby skutecznie dochodzić odszkodowania możliwość jego żądania (roszczenia) nie może się przedawnić. Oznacza to, że po upływie określonego prawem terminu przedawnienia zakład ubezpieczeń (lub inny podmiot) nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania.

Obowiązujące terminy przedawnienia określone są w kodeksie cywilnym i kształtują się następująco:

  • 3 lata od zdarzenia, gdy roszczenie wynika z umowy ubezpieczenia (np. ubezpieczenia NNW lub AutoCasco),
  • 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia (jednak nie później niż 10 lat od zdarzenia wywołującego szkodę), gdy szkoda wynikła z czynu niedozwolonego,
  • 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa (np. spowodowania wypadku drogowego, wypadku budowlanego), gdy szkoda wynikła z tego przestępstwa.

Ponadto:

  • w przypadku zaistnienia szkody na osobie (uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia) możliwość dochodzenia nie może się przedawnić wcześniej, niż przed upływem trzech lat od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia,
  • w przypadku szkody na osobie małoletniej roszczenie nie może się przedawnić wcześniej niż dwa lata po uzyskaniu przez nią pełnoletności.