Najlepszą sytuacją jest, gdy odszkodowanie i zadośćuczynienie uzyskane polubownie w pełni satysfakcjonują osobę poszkodowaną. Jednak niestety często przyznane przez zakład ubezpieczeń (lub innego zobowiązanego) świadczenie jest zbyt niskie w stosunku do poniesionych szkód i krzywdy, nie odzwierciedlając w pełni strat i cierpienia, lub nawet można spotkać się z odmową wypłaty jakiejkolwiek kwoty! W takiej sytuacji swoich praw i należnych pieniędzy warto dochodzić przed sądem.

Pozew, w którym sprecyzowane są żądania pod adresem zakładu ubezpieczeń, można złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce siedziby zakładu lub miejsce w którym znajduje się oddział, który wydał niekorzystną decyzję. W przypadku, gdy odszkodowanie należy się w związku z czynem niedozwolonym (czyli np. wypadkiem komunikacyjnym, błędem medycznym, czy innym zdarzeniem przez kogoś zawinionym) pozew można złożyć także w sądzie właściwym ze względu na miejsce zdarzenia.

Podczas rozprawy przed sądem należy przedstawić wszystkie okoliczności zdarzenia i jego skutki, oraz wykazać, że żądanie odszkodowania w określonej wysokości jest uzasadnione. Kończąc rozprawę sąd wydaje orzeczenie rozstrzygające o przyznaniu odszkodowania i jego kwocie.

Dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej jest korzystne, ponieważ sąd (w przeciwieństwie do zakładów ubezpieczeń) nie osiąga żadnej korzyści z zaniżenia należnej kwoty, a głównym celem postępowania jest wydanie sprawiedliwego rozstrzygnięcia ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw osób poszkodowanych.

Jednak aby skutecznie dochodzić odszkodowań przed sądem konieczna jest dobra znajomość obowiązujących przepisów i wymagań formalnych. Jest to trudne zwłaszcza dla osób, które nie miały wcześniej styczności ze skomplikowanym prawem procesowym. Należy pamiętać, że stronę przeciwną z pewnością reprezentować będą zawodowi prawnicy. Dlatego warto zgłosić się do Pomorskiej Fabryki Odszkodowań, gdzie zapewnimy pełną obsługę prawną, a reprezentować Państwa przed sądem będą doświadczeni profesjonaliści gwarantujący wysoką jakość świadczonych usług.